• ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ถวายงานดูแลสุนัข ทรงเลี้ยง ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมานั้น เพื่อให้การถวายงานการดูแลสุนัขทรงเลี้ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จึงจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ขึ้น บนพื้นที่ประมาณ 102 ไร่ บริเวณหาดสวนสน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบก โดยนับเป็นโรงพยาบาลสัตว์แห่งที่ 4 ในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีภารกิจหลักในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกเหนือจากภารกิจหลักดังกล่าวแล้วนั้น โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ยังมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Educational Hub) ในภูมิภาคเอเชีย

 

  • โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนแล้วเสร็จบางส่วน สามารถให้บริการรักษาสัตว์แก่ประชาชนได้ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยง ทั้งด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรม ด้านสัตว์ป่วยใน ด้านสัตว์ป่วยหนักและฉุกเฉิน รวมถึงการให้บริการรักษาและจัดการสุขภาพในปศุสัตว์ และสัตว์ป่า นอกจากนั้นภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลสัตว์ฯ ยังมีสวนสุขภาพสัตว์เลี้ยง ที่เปิดให้เจ้าของสัตว์ได้นำสัตว์เลี้ยงมาใช้ออกกำลังกาย และใช้บริการด้านต่างๆ ในการส่งเสริมสุขภาพทั้งคนและสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ในวันนี้จึงเป็นหนึ่งในความภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพร้อมที่จะให้บริการด้านๆทางสัตวแพทย์แก่ประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน