Thi Eng
 
หน้าแรก รู้จัก รพส. มก.หัวหิน พบคุณหมอ บริการ รพส. มก.หัวหินออนไลน์ ข่าวสารกิจกรรม ติดต่อ รพส. มก.หัวหิน
 
อายุรกรรม
ศัลยกรรม
CT SCAN
MRI
LAB
CCU
ธนาคารเลือด
สัตว์ใหญ่
 
 
     

  บริการของ รพส.มก.หัวหิน

          ธนาคารเลือด
   
 
   
   
   
         
              ทำหน้ัาที่ รับบริจาคเลือด จัดเก็บและรักษาเลือดไว้ใช้ในสัตว์ป่วยสภาวะวิกฤต
 
              เช่น กรณีสุนัขหรือแมว เข้ารับการผ่าตัด เสียเลือดมาก จำเป็นจะต้องมีการให้
 
              เลือด
 
              สุนัขหรือแมวที่นำมาบริจาคเลือดจะต้องได้รับการตรวจเลือด เพื่อป้องกันโรค
 
              ติดต่อทางเลือด และต้องมีสุขภาพดี
 
 
              คุณสมบัติของน้องหมาและน้องแมวที่จะมาบริจาคเลือด
 
  •    สุนัขหรือแมวที่มีสุขภาพดี อายุ 1-7 ปี ไม่จำกัดเพศและพันธุ์ โดยสุนัขต้องมีน้ำ
 
              หนักตัวมากกว่า 18 ก.ก. และแมวมากกว่า 4 ก.ก.
 
  •    ไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง และปราศจากโรคติดต่อทางเลือด
 
  •    ไม่เคยได้รับการผ่าตัดใหญ่ 1-2 เดือน
 
  •    ไม่เคยได้รับผลิตภัณฑ์เลือดใดๆมาก่อน
 
  •    มีประวัติการทำวัคซีนครบ ในกรณ๊ที่ทำวัคซีนประจำปีควรเว้นระยะเวลาอย่างต่ำ
 
             3 สัปดาห์ ก่อนนำมาบริจาคเลือด
 
  •    กรณีทานยาปฏิชีวนะ ควรงดยาก่อนนำมาบริจาคเลือดอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 
 
             วัตถุประสงค์หลักของการให้เลือด ได้แก่
 
       1.   การชดเชยหรือคงสภาพความสามารถในการขนส่งออกซิเจนของเลือด
 
            (Restore and maintain oxygen-carrying capacity:correction of impaired oxygen-
 
            transport)
 
      2.   การคงระดับปริมาตรของเลือดภายในร่างกาย (Maintain blood volume:correction of lost
       
            blood)
 
      3.   การคงสภาพการแข็งตัวของเลือด (Maintain hemostasis: correction of hemostatic
 
            defects or disturbances)
 
      4.   การชดเชยสารจำเป็นบางอย่างในเลือด (Restore essential blood components
 
            concentration)
 
 
 
            ผลิตภัณฑ์เลือดที่มีในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
 
      1.   Fresh whole blood (FWB)      
 
      2.   Stored whole blood (SWB)
 
      3.   Packed red cells (PRCs) 
 
      4.   Fresh frozen plasma (FFP)
 
      5.   Frozen plasma (FP)
 
 
            ข้อบ่งใช้
 
       1.  การให้เม็ดเลือดแดง (Red cell transfusion)      
 
            การให้ผลิตภัณฑ์เลือดที่มีเม็ดเลือดแดงเป็นส่วนประกอบ ใช้สำหรับสัตว์ป่วยที่มีภาวะโลหิตจาง
 
            ที่จำเป็นต้องได้รับการชดเชยเลือดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่อวัยวะต่างๆใน
 
            ร่างกายขาดออกซิเจน
 
            ผลิตภัณฑ์เลือดที่มีเม็ดเลือดแดงเป็นส่วนประกอบ ที่สามารถพิจารณาเลือกใช้ในกรณีนี้ได้
 
            ประกอบด้วย FWB, SWB และ PRCs
 
            ภาวะที่จัดว่าเป็นภาวะที่ควรได้รับผลิตภัณฑ์เลือดที่มีเม็ดเลือดแเดง เป็นส่วนประกอบ เป็นกรณี
 
            ฉุกเฉิน มีข้อพิจารณาดังนี้
 
      1.   ภาวะที่ PCV น้อยกว่า 12% หรือ ความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน (hemoglobin concentration)
 
            น้อยกว่า 3 g/dL
 
      2.   ภาวะที่ PCV น้อยกว่า 20% และพบว่าสัตว์มีภาวะผิดปกติต่างๆ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจเร็ว
 
            กว่าปกติ หอบหายใจ เยื่อเมือกมีสีคล้ำ เป็นต้น
 
      3.   ภาวะที่ PCV ลดลงอย่างรวดเร็วจนน้อยกว่า 12 –15% ในแมวหรือ 20% ในสุนัข
 
      4.   ภาวะที่มีการสูญเสียปริมาตรเลือดมากกว่า 30% (มากกว่า 30 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมในสุนัข
 
            และ 20 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมในแมว)
 
      5.   ภาวะที่มีการสูญเสียเลือดจนทำให้สัตว์หมดสติ
 
      6.   ภาวะสูญเสียเลือดอย่างฉับพลันที่ไม่ตอบสนองต่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 
            (conventional shock therapy)
 
      2.   การให้พลาสมา และสารประกอบจากพลาสมา (Plasma & plasma derivatives transfusion)
 
            ผลิตภัณฑ์เลือดในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย
 
            - Fresh plasma
 
            - Fresh frozen plasma (FFP)
 
            - Frozen plasma (FP)
 
            ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดก็มีข้อบ่งชี้สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์เลือดแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน ดังนี้
 
             2.1 การให้พลาสมา ( Fresh plasma และ Fresh frozen plasma:FFP)
 
             Fresh plasma และ FFP เป็นผลิตภัณฑ์เลือดที่มีพลาสมาโปรตีนครบทุกชนิดในปริมาณที่
 
             ใกล้เคียงกับพลาสมาปกติ ซึ่งสามารถใช้สำหรับทดแทนในปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข็งตัว
 
             แข็งตัวของเลือด(coagulation factors) ในสัตว์ป่วยที่มีปัญหาในการขาดแคลน ได้แก่
 
      1.    ภาวะการแข็งตัวของเลือดมีปัญหาจากปัจจัยโน้มนำอื่นๆ (Acquired coagulopathy)
 
             เช่น liver failure, DIC, warfarin toxicity
 
      2.    ภาวะการแข็งตัวของเลือดมีปัญหาจากการถ่ายเลือดในปริมาณมาก (Dilutional
 
             coagulopathy after massive transfusion)
 
      3.    อาจใช้ในการเตรียมตัวสัตว์ที่มีปัญหาต่อการแข็งตัวของเลือดก่อนเข้าผ่าตัด
 
      4.    อาจเลือกใช้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการรักษาโรคทางพันธุกรรมบางชนิด (Inherited
 
             coagulopathy) เช่น vWFD, hemophilia A
 
             นอกจากภาวะ coagulopathy แล้ว ยังมีการนำ FFP มาใช้ในกรณีอื่นๆ อีก เช่น  
 
             ภาวะตับอ่อนอักเสบอย่างเฉียบพลัน (acute pancreatitis) ภาวะลำไส้อักเสบจากเชื้อไวรัส  
 
             (parvovirosis) ภาวะโปรตีนในกระแสเลือดต่ำกว่าปกติ (hypoalbuminemia)
             
             2.2 การให้โฟรเซนพลาสมา (Frozen plasma)
 
             Frozen plasma เป็นผลิตภัณฑ์เลือดที่ประกอบด้วยพลาสมาโปรตีน และ vitamin K-
    
             dependent coagulation factors (หรือ stable coagulation factors)มีข้อบ่งใช้ คือ
 
             เพื่อแก้ไขภาวะโปรตีนในกระแสเลือดต่ำกว่าปกติ (hypoglobulinemia,hypoalbminaemia)
 
             และอาจใช้ เพื่อชดเชยในสัตว์ป่วยที่มีปัญหาการขาดแคลนปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของ
 
             เลือด (coagulation factors) เช่น สัตว์ป่วยที่ได้รับสารพิษประเภท warfarin เป็นต้น
 
       3.   การให้เกล็ดเลือด (Platelets transfusion)    
 
             ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (Thrombocytopenia) ในสุนัขและแมว โดยทั่วไปการให้เกล็ดเลือดนั้น
 
             แนะนำให้ใช้ในกรณีที่เกล็ดเลือดต่ำจากภาวะที่มีการสร้างเกล็ดเลือดในปริมาณน้อย
 
             (decreased production) เท่านั้น แต่หากพบว่าสัตว์ป่วยนั้นมีภาวะเลือดออกในปริมาณมาก
 
             ที่ทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิต (life-threatening hemorrhage) อาจต้องพิจารณาให้เป็นกรณี 
 
             พิเศษ
 
             วัตถุประสงค์ของการให้เกล็ดเลือดในสุนัขและแมวมี 2 ลักษณะได้แก่
 
             -การให้เพื่อรักษาสัตว์ป่วยที่มีภาวะเลือดออกจากเกล็ดเลือดต่ำ หรือเกล็ดเลือดทำงานผิดปกติ
 
             (therapeutic platelet transfusion)
 
             -การให้เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกจากเกล็ดเลือดต่ำ(prophylactic platelet transfusion)
 
 
 
              อัตราค่าบริการ
 
             *3,000 บาท สำหรับสัตว์ป่วยที่ได้รับเลือดจากสัตว์ให้เลือดที่เจ้าของสัตว์ป่วยพามาเอง
 
             *3,500 –4,000 บาท สำหรับสัตว์ป่วยที่ได้รับเลือดจากธนาคารเลือด โรงพยาบาลสัตว์
 
              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
 
              หมายเหตุ
 
             *อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมถึงการทดสอบการเข้ากันได้ของหมู่เลือด (cross matching)
 
               ทางห้องปฏิบัติการ และ การตรวจเช็คค่าความสมบูรณ์ของเลือดทั้งก่อนและหลังการให้เลือด
 
               และยังไม่รวมถึงค่ายาที่จำเป็นต่างๆทั้งก่อนและหลังการถ่ายเลือด
 
              *การให้เลือดในสัตว์เลี้ยง มีความจำเป็นต้องติดตามอาการและผลข้างเคียงต่างๆอย่างใกล้ชิด
 
               โดยนายสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ดังนั้นทางโรงพยาบาลสัตว์จึงให้บริการเฉพาะสัตว์เลี้ยง
 
               ในรายที่เจ้าของสัตว์นำสุนัขเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลสัตว์เท่านั้น
 
 
               อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เลือด
 
         1.   Fresh whole blood (FWB) จำเป็นต้องใช้ภายใน 4-6 ชั่วโมง
 
                ภายหลังจากการเก็บเลือด หากนานกว่านั้นจะเปลี่ยนเป็น Stored whole blood (SWB)
 
         2.   Stored whole blood (SWB) มีอายุประมาณ 21-28 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส       
 
         3.   Packed red cells (PRCs) มีอายุประมาณ 21-28 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
 
         4.   Fresh frozen plasma (FFP) มีอายุ 1 ปีที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
 
              หากเก็บรักษานานกว่า 1 ปีจะเปลี่ยนเป็น Frozen plasma (FP) 
             
         5.  Frozen plasma (FP) มีอายุ 3 ปีที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
 
 
 
             
 
              
            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
            หน่วยธนาคารเลือด   เบอร์โทรศัพท์ 032-527605
 
            เวลาเปิดให้บริการ
 
            จันทร์-พฤหัส            เวลา 08:30-16:00 น.
 
             ศุกร์                        เวลา 08:30-11:30 น.
 
             
 

 

 
ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-909234-5 โทรสาร 032-909236 เฟสบุ๊ค : vetkuhospital